• TS.BS. NGUYỄN XUÂN VINH

  Giám Đốc Điều Hành

 • BS. PHAN CHÁNH BA

  Phó Giám Đốc Quản Lý Chất Lượng & Kế Hoạch Tổng Hợp

 • BS.CK1 TRỊNH VĂN VINH

  Phó Giám Đốc Chuyên Môn

 • Ông NGUYỄN GIA BẢO QUỐC

  Phó Giám Đốc Quản Trị