Mọi hoạt động và quyết định của chúng tôi đều dựa trên giá trị cốt lõi:

Tất cả vì bệnh nhân.

Không ngừng đổi mới.

Tinh thần tự chủ.

Hợp tác chặt chẽ.

Liêm minh chính trực.