Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt

Địa chỉ: Đồi Long Thọ, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: (0263) 3577 633 Email: contactus.dalat@hoanmy.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 07 NĂM 2013 | Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 07 NĂM 2013

11-07-2013

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ ĐÀ LẠT

HOAN MY DA LAT HOSPITAL JOINT STOCK COMPANY

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 07 NĂM 2013

AGENDA FOR THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS’ MEETING IN JULY 2013

 

Mục / Stage

Thời gian / Time

Nội dung / Activities

Người phụ trách/ Person in charge

Khai mạc Đại Hội / Opening

8:30-8:45

1.1 Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông.

Welcome guests, shareholders.

1.2 Phát tài liệu Đại Hội.

Distributing Meeting documents.

1.3 Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội.

Verifying the shareholders’ eligibility to attend the Meeting.

Ban tổ chức

Meeting Organization Committee (“MOC”)

8:45 - 9:00

1.4 Tuyên bố lý do Đại Hội.

Declaring reasons for the Meeting.

Koh Tee Sian Colin

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Chairman of the Board of Directors

1.5 Giới thiệu thành phần tham dự Đại Hội.

Introducing participants attending the Meeting.

1.6 Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố tiến hành Đại Hội.

Declaring the result of the verification of shareholders’ eligibility and the starting of the Meeting.

Koh Tee Sian Colin

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Chairman of the Board of Directors

1.7 Công bố thể lệ biểu quyết tại Đại Hội.

Announcing the voting rules.

1.8 Giới thiệu chủ tịch Đại Hội và ban thư ký Đại Hội.

Introducing the chairman and the secretary of the Meeting.

Ban tổ chức

MOC

Nội dung Đại Hội / Meeting contents

9:00 - 9:30

2.1 Giới thiệu chương trình Đại Hội.

Introducing the agenda of the Meeting.

Ban tổ chức

MOC

2.2 Giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại Hội. 

Introducing the vote checking board of the Meeting.

Ban tổ chức

MOC

2.3 Báo cáo và giải trình của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc về những vấn đề cần thảo luận và thông qua tại Đại Hội.

Explaining of the Board of Directors and the Board of Management about the issues to be discussed and passed at the Meeting.

Koh Tee Sian Colin

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Chairman of the Board of Directors

2.4  Thảo luận, bỏ phiếu thông qua các vấn đề sau đây/ Discussing to vote for the following issues:

(i)    Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty/Appointing additional member of the Board of Directors of the Company;

(ii)   Bổ nhiệm Ban Kiểm soát của Công ty/Appointing the Inspection Committeee of the Company;

(iii)  Xử lý số cổ phần được quyền chào bán nhưng chưa bán hết/Dealing with the authorised shares which have not been subscribed;

(iv) Chỉ định người quản lý tài khoản ngân hàng của Công ty/Giving the mandates for the operation of the bank accounts of the Company;

(v)  Thay đổi năm tài chính của Công ty/Changing the fiscal year of the Company;

(vi) Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty/Approving the financial statement of 2012 of the Company;

(vii)Thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập của Công ty/Changing the external auditor of the Company; và/and

(viii) Sửa đổi Điều lệ của Công ty/Amending the Company’s Charter.

Cổ đông

Shareholders

Nghỉ giải lao / Break

9:30 - 9:45

3.  Nghỉ giải lao, kiểm phiếu.

     Break-time, counting of vote.

Tea break

Bế mạc Đại Hội / Closing

9:45 -10:00

4.1 Thông qua Biên bản Đại Hội.

Approving the minutes of the Meeting.

4.2 Bế mạc Đại Hội

Closing the Meeting

Koh Tee Sian Colin

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Chairman of the Board of Directors

 

  • Mẫu giấy xác nhận tham dự đại hội cổ đông bất thường tháng 7 năm 2013. Tải file tại đây!
  • Mẫu giấy ủy quyền dự đại hội cổ đông bất thường tháng 7 năm 2013. Tải file tại đây!
  • Thông báo mời họp đại hội cổ đông bất thường tháng 7 năm 2013. Tải tại đây!